Obchodní podmínky pro využívání vzdělávacích aktivit

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT SÍTĚ PRO RODINU, Z. S.

  1. Kurzy, semináře, workshopy (neakreditovaná školení)​

              1.1 Přihlášení/odhlášení 

Přihlášení na školení akceptujeme prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení nebo v pozvánce na školení.

Vaše přihlášení se v momentě odeslání přihlášky stává závazným a je vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška Vás zavazuje k uhrazení poplatku za školení.

Svou účast na školení můžete zrušit zasláním emailu koordinátorce vzdělávání. Kontakty na koordinátorku najdete na www.sitprorodinu.cz. Potvrzení přijetí vašeho emailu vám bude zasláno co nejdříve.

Odhlášení ze školení bez poplatku lze provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním objednaného školení.

Zrušíte-li svou účast na školení později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, případně se školení vůbec nezúčastníte, bude vám účtován účastnický poplatek v plné výši. 

V případě školení, které bude probíhat online a na které se přihlásíte později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, nelze od uzavřené smlouvy odstoupit. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete školení zúčastnit, máte možnost za sebe delegovat náhradníka či náhradnici.

V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka/účastnice je tento účastník/tato účastnice ze školení omluven/a a bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. V každém případě je však nutné o neúčasti co nejdříve informovat koordinátorku vzdělávání.

Síť pro rodinu si vyhrazuje právo na změnu lektora či lektorky, data a místa konání nebo úplné zrušení školení z organizačních důvodů. Takové změny budou dány všem přihlášeným včas na vědomí. V případě změny termínu konání školení účastník či účastnice dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo bude vrácena platba za školení v plné výši.

               1.2 Platba

K platbě účastnického poplatku budete vyzváni koordinátorkou vzdělávání nejpozději 3 dny před konáním školení. Zároveň vám bude realizace školení potvrzena a obdržíte pokyny pro provedení platby.

Poplatek uhraďte ihned po této výzvě bankovním převodem na účet Sítě pro rodinu, z.s.

Fakturu k vaší platbě obdržíte emailem na vámi uvedenou emailovou adresu.

              1.3 Osvědčení

Osvědčení je zasíláno v případě online výuky emailem, v případě prezenční výuky je předáno osobně na konci školení.

  1. Kvalifikační/rekvalifikační kurzy

2.1. Přihlášení/odhlášení 

Přihlášení na kurz akceptujeme prostřednictvím písemné přihlášky emailem nebo pomocí on-line přihlašovacího formuláře (doporučujeme), který je umístěn u každé anotace daného kurzu nebo v pozvánce na kurz.

Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným a je vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška Vás zavazuje k uhrazení poplatku za kurz.

Svou účast na kurzu můžete zrušit zasláním emailu koordinátorce vzdělávání. Kontakty na koordinátorku najdete na www.sitprorodinu.cz. Potvrzení přijetí vašeho emailu vám bude zasláno co nejdříve.

Odhlášení z kurzu bez poplatku lze provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu.

Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, případně se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován účastnický poplatek v plné výši. 

V případě kurzu, který bude probíhat online a na který se přihlásíte později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, nelze od uzavřené smlouvy odstoupit. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost za sebe delegovat náhradníka či náhradnici.

V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka/účastnice je tento účastník/tato účastnice z kurzu omluven/a a bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. V každém případě je však nutné o neúčasti co nejdříve informovat koordinátorku vzdělávání.

Síť pro rodinu si vyhrazuje právo na změnu lektora či lektorky, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Takové změny budou dány všem přihlášeným včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník či účastnice dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo bude vrácena platba za kurz v plné výši.

2.2 Platba

Platbu za objednaný kurz uhraďte bankovním převodem na účet Sítě pro rodinu, z.s., po vystavení faktury, která je v případě re/kvalifikačního kurzu vystavena po obdržení přihlášky, nejpozději 7 dnů před datem zahájení kurzu. Fakturu obdržíte emailem na vámi uvedenou emailovou adresu a její splatnost je vždy před datem zahájení kurzu.

      2.3. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace re/kvalifikačního kurzu formou on-line zasíláno po uhrazení faktury a splnění všech požadavků kurzu (docházka, praxe, příp. závěrečné zkoušky či testy) poštou. V případě realizace kurzu prezenční formou je osvědčení předáno přímo účastníkům na konci kurzu nebo zasláno poštou (při splnění uvedených požadavků).  

  1. Zkoušky profesní kvalifikace

3.1. Přihlášení/odhlášení 

Máte-li zájem pouze o zkoušku profesní kvalifikace (tj. bez předchozí účasti v kurzu) je vzhledem k požadavkům MPSV nutné vyplnit přihlášku ke zkoušce a poslat ji mailem koordinátorce vzdělávání. Originál přihlášky ke zkoušce je třeba dodatečně doručit (poštou nebo osobně) koordinátorce vzdělávání.

Vaše přihlášení ke zkoušce se v momentě doručení vaší přihlášky stává závazným a je vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem zkoušek. Závazná přihláška Vás zavazuje k uhrazení poplatku za zkoušku.

Svou účast na zkoušce profesní kvalifikace můžete zrušit zasláním emailu koordinátorce vzdělávání. Kontakty na koordinátorku najdete na www.sitprorodinu.cz. Potvrzení přijetí vašeho emailu vám bude zasláno co nejdříve.

Odhlášení ze zkoušky profesní kvalifikace bez poplatku lze provést nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním zkoušky profesní kvalifikace.

Odhlášení ze zkoušky lze provést písemně e-mailem zaslaným koordinátorce vzdělávání.

Nemůžete-li se ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, můžete nejpozději 3 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat, s uvedením důvodu a jeho písemným doložením, o stanovení termínu jiného.

V případě neomluvené neúčasti či neúspěšného složení zkoušky nemáte nárok na vrácení platby. 

            3.2 Platba

Platbu za zkoušku profesní kvalifikace proveďte bankovním převodem na účet Sítě pro rodinu, z.s. po vystavení faktury, která je v případě zkoušky vystavena po obdržení přihlášky, nejpozději 7 dnů před datem konání zkoušky. Fakturu obdržíte emailem na vámi uvedenou emailovou adresu a její splatnost je vždy před datem konání zkoušky.

           3.3 Osvědčení

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace obdržíte osvědčení osobně ihned po jejím dokončení.

Reklamace

Máte právo podat reklamaci či stížnost na způsob výuky lektora či lektorky, obsah kurzu nebo organizaci kurzu.

Reklamaci či stížnost je nutné podat do 3 pracovních dnů od skončení kurzu, na email koordinátorky vzdělávání.

Reklamace či stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka či účastnice, název kurzu, datum konání kurzu a popis předmětu reklamace či stížnosti, jinak k ní nebude přihlíženo.

Reklamace či stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Kompetentní osoba prověří předmět reklamace či stížnosti, a pokud uzná reklamaci či stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které vyplňujete do přihlášek a přihlašovacích formulářů, zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022