Zkouška profesní kvalifikace
Chůva pro děti v dětské skupině
(kód 69-073-M)

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vám umožní získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny a založit vlastní dětskou skupinu.

Základní informace

Síť pro rodinu, z.s. je od ledna 2022 autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace Chůva v dětské skupině (kód: 69-073-M).

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vám umožní získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny a založit vlastní dětskou skupinu.

Potřebujete vy osobně nebo pro svůj personál získat odbornou kvalifikaci? Nabízíme složení zkoušky včetně přípravy v různém rozsahu dle vašich potřeb.

Důležité
informace

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání a je bez logopedické vady.

Délka zkoušky: 3,5 hodiny

Kapacita zkouškového termínu: 6 osob

Zkoušky se konají v prostorách Sítě pro rodinu, z. s.  Truhlářská 24, Praha 1

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnotícím standardem pro profesní kvalifikaci.

Zkouška se skládá z části písemné, ústní praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.

Závazně přihlášeným uchazečům zasíláme skripta a další studijní materiály.

Po úspěšném absolvování zkoušky získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Vyplněnou přihlášku a vámi preferovaný termín zkoušky zasílejte na e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

Cena

4 900 Kč

Cena pro členy Sítě pro rodinu.

5 900 Kč

Cena pro širokou veřejnost.

Termíny

19. 1. 2024 obsazeno

23. 2. 2024 obsazeno

8. 3. 2024

15. 3. 2023

22. 3. 2024

Vyplněnou přihlášku a vámi preferovaný termín zkoušky zasílejte na e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

Doplňková zkouška profesní kvalifikace Chůva v dětské skupině (kód 69-073-M)

Zkouška určená uchazečům, kteří již získali kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M) a mohou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

Obsah doplňkové zkoušky

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.


 • Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:
 • – Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • – Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • – Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • – Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního  
 •   vývoje dítěte v raném věku;
 • – Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské 
 •   skupině;
 • – Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 • Uznány budou tyto kompetence:
 • – Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • – Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • – Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • – Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • – Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • – Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • – Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

Cena

3 500 Kč

Cena pro členy Sítě pro rodinu.

3 900 Kč

Cena pro širokou veřejnost.

Termíny

19. 1. 2024 obsazeno

23. 2. 2024 obsazeno

8. 3. 2024

15. 3. 2023

22. 3. 2024

Vyplněnou přihlášku a vámi preferovaný termín zkoušky zasílejte na e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

Osobní konzultace

Pokud si nejste jisti, že zkoušku zvládnete, je možné přihlásit se na individuální konzultaci, kde si  napíšete cvičný test, můžete osobně konzultovat obsah hodnotícího standardu a svou písemnou práci.

Individuální konzultace je zpoplatněna (490,- Kč/ cca 1,5 – 2 hodiny) a není určena jen závazně přihlášeným, ale všem zájemcům. Na individuální konzultaci je třeba se předem objednat na email: irena.pribylova@sitprorodinu.cz